82-41-M/05 Klasická umělecká tvorba

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU

Přijímací a talentové zkoušky se konají ve dnech 3.1.2024 (st) nebo 4.1.2024 (čt). 
Konkrétní den bude určen pořadníkem podle doručených přihlášek.

Vyplněnou přihlášku ke studiu na školní rok 2024/2025 pošlete na adresu školy nejpozději do 30.11.2023.

Přihláška ke studiu na SUŠG ke stažení.

CHARAKTERISTIKA OBORU

Školní vzdělávací program Klasická umělecká tvorba obecně rozvíjí talent žáků pro práci výtvarnou a další studium na vysokých školách uměleckého směru, ale i rozvoj praktických dovedností a tradičního výtvarného řemesla. Žáci budou vedeni ke kreativnímu myšlení. Zpracováním konkrétních, z praxe vycházejících úkolů a zadání by se měli připravit na různorodost výtvarných činností, se kterými se budou setkávat. S tím souvisí i příprava k teoreticko-analytické práci, která umožňuje pochopení a omezení daná zadáním úkolu dle potřeb zákazníka. Tento fakt odráží úprava učebních osnov předmětů, ale i zařazení předmětů nových. K největším změnám došlo v oblasti návrhové a realizační tvorby, kde se výuka bude provádět klasickými výtvarnými postupy, naopak teoretické předměty, důležité pro prohloubení klíčových kompetencí žáků zůstanou zachovány ve stávající podobě. Lépe na sebe navazuje učivo jednotlivých předmětů a užší je zejména propojení teoretické a praktické výuky v oblasti technologické a návrhově-realizační.
 
ZAMĚŘENÍ OBORU
Klasická umělecká tvorba umožňuje žákům profilaci dle volitelných maturitních předmětů na:
 • kresbu
 • malbu
 • sochařskou tvorbu
 • uměleckou grafiku
 • uměleckou fotografii
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolventi jsou kompetentní pracovat samostatně v těchto funkcích:
 • samostatný výtvarník
 • výtvarník reklamních agentur
 • výtvarník podnikových propagačních oddělení
 • výtvarník v tiskárnách a copy centrech
 • pomocný restaurátor
 • ilustrátor v tištěných médiích, nakladatelstvích
 • kulturní pracovník v muzeích a galeriích
 • kulturní pracovník ve veřejné správě
 • učitel v mimoškolních uměleckých zařízeních.
 • Absolventi jsou schopni vést galerie, starožitnictví, poskytovat poradenské a kurátorské služby a věnovat se volné výtvarné tvorbě.
 • Absolventi mohou dále pracovat v divadle jako scénograf či vedoucí výpravy.
 • Absolventi mohou pokračovat na vyšších nebo vysokých školách humanitního zaměření (pedagogické fakulty, filozofické fakulty, jazykové školy, studium dějin umění a kultury) a samozřejmě též uměleckého či designového zaměření.
PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:
 • souboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení tématu) klasické techniky – malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod.
 • ústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • talentové zkoušky: kresba – hlava, kresba – předmět, malba – zátiší povinná domácí práce

Práce studentů