Distanční výuka

Přechod prezenční výuky na distanční výuku

Z nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 11/2020 ze dne 30. září 2020 se od 5. října do 16. října se omezuje denní provoz na středních a vyšších odborných školách v Kraji Vysočina a stanovuje se povinnost přechodu na výuku distanční.

Distanční výuka bude probíhat ve všech předmětech (s výjimkou tělesné výchovy) a pro žáky a studenty bude povinná. Primární komunikační kanál bude školní e-mail, sekundární dle požadavků vyučujícího pro on-line výuku (Skype, Discord, Youtube, aj.), pro off-line výuku bude použita www.skolaonline.cz a úložiště OneDrive. Distanční výuka bude probíhat on-line i off-line dle rozvrhu žáka. Všechny informace k výuce obdrží žáci a studenti e-mailem od každého vyučujícího. Rodič nebo zákonný zástupce může nahlížet na zadávání úkolů pomocí svého účtu na skolaonline.cz

Účast žáků v distanční výuce se eviduje. Vyučující přímo zaznamenává absence v on-line výuce a vyhodnocuje aktivitu, snahu a zpracování při odevzdávání v off-line výuce. Nepřipojení k on-line výuce se považuje za absenci a je nutné ji omluvit třídnímu učiteli. Stejně tak je nutné informovat třídního učitele v případě nemoci, hospitalizace, nebo ztrátě možnosti připojení k internetu.

V případě změny průběhu distanční výuky a schválení „praktické přípravy“ uměleckých činností Vás budeme ihned informovat.


Dne 1. října 2020
MgA. Milan Dušák 
ředitel školy