Střední umělecká škola grafická

Grafický design

82-41-M/05  

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU

Přijímací a talentové zkoušky se konají ve dnech 3.1.2019 (čtvrtek) nebo 4.1.2019 (pátek).
Konkrétní den bude určen pořadníkem podle doručených přihlášek.

Vyplněnou přihlášku ke studiu na školní rok 2019/2020 pošlete na adresu školy nejpozději do 30.11.2018. 

>>Přihláška ke studiu na SUŠG ke stažení.

CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor grafický design se tradičně věnuje grafické úpravě tiskovin. Je však zaměřen v daleko širší míře, než napovídá jeho název. Výuka propojuje tradiční výtvarnou a řemeslnou přípravu s nejnovějšími technologickými postupy a umožňuje tak pružně reagovat na aktuální trendy a inovace nejenom v oboru grafického designu, ale celé oblasti vizuálního umění. Vzhledem k vzrůstajícímu množství zájemců o vysokoškolské studium je důraz kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a odborné dovednosti. Vedle celého spektra technik dvojrozměrné povahy, jako je kresba, malba, grafika, fotografie, jsou zařazovány také práce zaměřené na prostorovou tvorbu. Dlouhodobě je naše škola na předním místě mezi renomovanými středními školami v počtu umístěných žáků na VŠ. Dále dle oficiálních údajů je evidováno velmi malé procento absolventů na úřadu práce. To prokazatelně vypovídá o kvalitě vzdělání na SUŠG.

ZAMĚŘENÍ OBORU

 • figurální kresba
 • technika kresby, malby
 • klasické grafické techniky
 • digitální a klasická fotografie
 • práce s počítači
 • grafický design, navrhování a realizace
 • prostorová tvorba, práce s různými materiály
 • příprava na vysoké školy, umělecky i humanitně zaměřené

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • zřízení a vedení vlastní reklamní agentury
 • práce v reklamních agenturách, DTP studiích
 • výtvarník, grafický designér, fotograf
 • práce v tiskárnách, novinách divadle, galeriích
 • práce u firem v oddělení firemní strategie
 • samostatná výtvarná činnost
 • učitel v mimoškolních uměleckých zařízeních.
 • Absolventi mohou pokračovat ve studiu na AVU, AMU, UMPRUM, FAMU, FAVU, VUT Brno, VŠ Zlín, VOŠG Jihlava, na školách s humanitním zaměřením: pedagogické fakulty, filozofické fakulty, architektura.

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:

 • souboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení tématu) klasické techniky – malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod.
 • ústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • talentové zkoušky: kresba – hlava, kresba – předmět, malba – téma se mění

 

Fotografická a filmová tvorba

82-41-M/17 
 
ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU

Přijímací a talentové zkoušky se konají ve dnech 3.1.2019 (čtvrtek) nebo 4.1.2019 (pátek). 
Konkrétní den bude určen pořadníkem podle doručených přihlášek.

Vyplněnou přihlášku ke studiu na školní rok 2019/2020 pošlete na adresu školy nejpozději do 30.11.2018.  

>>Přihláška ke studiu na SUŠG ke stažení.

Charakteristika oboru

Nové možnosti a snadná dostupnost moderní digitální fotografické techniky přitahují stále více zájemců o studium fotografie a navazujících audiovizuálních oborů jako video, film nebo např. televizní a filmová grafika.

Na rostoucí zájem žáků reaguje škola přípravou ŠVP Fotografická a filmová tvorba, který redukuje na nezbytnou míru základy klasických výtvarných technik a naopak přidává a rozvíjí vzdělávání založené na počítačové grafice, fotografii, filmu a filmové grafice a s nimi souvisejícími technickými a uměleckými postupy, které vedou absolventa k tvůrčí samostatnosti, kreativitě a dobrému uplatnění na současném trhu práce.

Absolventi denní formy vzdělávacího programu Fotografická a filmová tvorba mají potřebné vědomosti a dovednosti, které jim umožňují samostatně pracovat v oblasti reklamní, produktové a umělecké fotografie, přípravy a realizace filmových reportáží a propagačních videí. Jsou seznámeni se základy hraného filmu a jeho jednotlivými profesemi, zejména však jsou schopni zpracovat televizní a filmovou grafiku, titulky. Mohou také pokračovat ve studiích na vyšším typu škol. Absolventi jsou zejména připraveni k pokračování ve studiu na Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě, kde díky propojení učebních osnov mohou být přijati rovnou do druhého ročníku.

Zaměření oboru 

 • reklamní, produktová a umělecká fotografie
 • příprava a realizace filmových reportáží 
 • propagační video
 • televizní a filmová grafika
 • grafický design
 • zvuková tvorba, práce v nahrávacím studiu
 • příprava na vysoké školy umělecky a humanitně zaměřené 

Uplatnění absolventa

 • fotograf
 • televizní a filmový grafik
 • pracovník audiovize
 • asistent kameramana, režie
 • výtvarník, grafický designér reklamních agentur nebo podnikových propagačních oddělení
 • učitel v mimoškolních uměleckých zařízeních
 • další studium na vyšších nebo vysokých školách uměleckého zaměření 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:

 • souboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení tématu) Fotografií, klipu muže být i klasické techniky (kresby, malby)
 • ústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • talentové zkoušky: kreslený příběh (storyboard), koláž (kompozice z geometrických tvarů)

Animace a Game Art

82-41-M/17 

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU

Přijímací a talentové zkoušky se konají ve dnech 3.1.2019 (čtvrtek) nebo 4.1.2019 (pátek). 
Konkrétní den bude určen pořadníkem podle doručených přihlášek.

Vyplněnou přihlášku ke studiu na školní rok 2019/2020 pošlete na adresu školy nejpozději do 30.11.2018.  

>>Přihláška ke studiu na SUŠG ke stažení.

Charakteristika oboru 

Na rozvoj počítačové grafiky, počítačového modelování a animace a tvorbu animovaných počítačových her a simulací reaguje SUŠG v Jihlavě přípravou nového ŠVP tak, aby odpovídal současným potřebám stále dynamičtějšího společenského i technologického vývoje. Vzniká tak na středoškolské úrovni úplně nový studijní obor Animace a Game Art.

Vzdělávací program Animace a Game Art využívá pro animaci jak klasických výtvarných technik tak rozvíjí vzdělávání založené na nových technologiích a s nimi souvisejících technických a uměleckých postupech, které vedou absolventa k tvůrčí samostatnosti, kreativitě a dobrému uplatnění na současném trhu práce. 

Absolventi denní formy vzdělávacího programu Animace a Game Art mají potřebné vědomosti a dovednosti, které jim umožňují samostatně pracovat v oblasti výtvarné přípravy a realizace animovaných filmů a počítačových her a případně pokračovat ve studiích na vyšším typu škol. Absolventi jsou zejména připraveni k pokračování ve studiu na Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě, kde díky propojení učebních osnov mohou být přijati rovnou do druhého ročníku.

Zaměření oboru

 • kreslená a loutková animace
 • počítačové modelování a animace
 • digitální a klasická fotografie 
 • grafický design
 • zvuková tvorba, práce v nahrávacím studiu 
 • tvorba jednoduchých počítačových her 
 • příprava na vysoké školy umělecky a humanitně zaměřené

Uplatnění absolventa

 • výtvarník animovaného filmu
 • animátor
 • game artist (navrhování herní grafiky)
 • výtvarník, grafik reklamních agentur nebo podnikových propagačních oddělení
 • designér, modelář ve vývojových odděleních podniků
 • učitel v mimoškolních uměleckých zařízeních
 • další studium na vyšších nebo vysokých školách uměleckého zaměření.

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:

 • souboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení tématu) fotografie, klipy, krátké animace, klasické techniky – malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod.
 • ústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • talentové zkoušky: kreslený příběh

Klasická umělecká tvorba

82-41-M/05 

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU

Přijímací a talentové zkoušky se konají ve dnech 3.1.2019 (čtvtek) nebo 4.1.2019 (pátek). 
Konkrétní den bude určen pořadníkem podle doručených přihlášek.

Vyplněnou přihlášku ke studiu na školní rok 2019/2020 pošlete na adresu školy nejpozději do 30.11.2018.

>>Přihláška ke studiu na SUŠG ke stažení.

CHARAKTERISTIKA OBORU

Školní vzdělávací program Klasická umělecká tvorba obecně rozvíjí talent žáků pro práci výtvarnou a další studium na vysokých školách uměleckého směru, ale i rozvoj praktických dovedností a tradičního výtvarného řemesla. Žáci budou vedeni ke kreativnímu myšlení. Zpracováním konkrétních, z praxe vycházejících úkolů a zadání by se měli připravit na různorodost výtvarných činností, se kterými se budou setkávat. S tím souvisí i příprava k teoreticko-analytické práci, která umožňuje pochopení a omezení daná zadáním úkolu dle potřeb zákazníka. Tento fakt odráží úprava učebních osnov předmětů, ale i zařazení předmětů nových. K největším změnám došlo v oblasti návrhové a realizační tvorby, kde se výuka bude provádět klasickými výtvarnými postupy, naopak teoretické předměty, důležité pro prohloubení klíčových kompetencí žáků zůstanou zachovány ve stávající podobě. Lépe na sebe navazuje učivo jednotlivých předmětů a užší je zejména propojení teoretické a praktické výuky v oblasti technologické a návrhově-realizační.
 
ZAMĚŘENÍ OBORU
Klasická umělecká tvorba umožňuje žákům profilaci dle volitelných maturitních předmětů na:
 • kresbu
 • malbu
 • sochařskou tvorbu
 • uměleckou grafiku
 • uměleckou fotografii
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolventi jsou kompetentní pracovat samostatně v těchto funkcích:
 • samostatný výtvarník
 • výtvarník reklamních agentur
 • výtvarník podnikových propagačních oddělení
 • výtvarník v tiskárnách a copy centrech
 • pomocný restaurátor
 • ilustrátor v tištěných médiích, nakladatelstvích
 • kulturní pracovník v muzeích a galeriích
 • kulturní pracovník ve veřejné správě
 • učitel v mimoškolních uměleckých zařízeních.
 • Absolventi jsou schopni vést galerie, starožitnictví, poskytovat poradenské a kurátorské služby a věnovat se volné výtvarné tvorbě.
 • Absolventi mohou dále pracovat v divadle jako scénograf či vedoucí výpravy.
 • Absolventi mohou pokračovat na vyšších nebo vysokých školách humanitního zaměření (pedagogické fakulty, filozofické fakulty, jazykové školy, studium dějin umění a kultury) a samozřejmě též uměleckého či designového zaměření.
PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:
 • souboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení tématu) klasické techniky – malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod.
 • ústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)
 • testu (dějiny umění, literatura, kultura)
 • talentové zkoušky: kresba – hlava, kresba – předmět, malba – téma se mění.
 
facebook sušg
erasmus
TOPlist